Voor schilders

Wet Kwaliteitsborging voor bouwen, wat veranderd er voor ons?

Wet Kwaliteitsborging voor bouwen, wat veranderd er voor ons?

Vanaf 1 januari 2024 treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Deze wet is van toepassing op alle aannemers in de bouwsector, variërend van zzp’ers tot grote bedrijven, inclusief schilders, die ook als aannemers worden beschouwd.

DOELEN VAN DE WKB

De Wkb heeft twee doelen. Ten eerste moet de bouwsector zelf verantwoordelijkheid nemen voor het waarborgen van een hogere bouwkwaliteit. Ten tweede wordt de positie van opdrachtgevers ten opzichte van aannemers versterkt. Om deze doelen te bereiken, maakt de Wkb gebruik van zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke maatregelen.

HET PUBLIEKE STELSEL VAN DE WKB: KWALITEITSBORGER

Binnen het publieke stelsel wordt het toezicht op de bouw verschoven van gemeenten naar onafhankelijke kwaliteitsborgers. Deze borgers voeren voorafgaand aan en tijdens de bouw controles uit om te waarborgen dat het bouwwerk voldoet aan het Bouwbesluit (Bbl) zoals vastgesteld onder de Wkb. Bij de oplevering verstrekken zij een verklaring waarin wordt bevestigd dat het bouwwerk voldoet aan het Bbl. Zonder deze verklaring mag het bouwwerk niet in gebruik worden genomen en kan de gemeente handhavend optreden. Dit stelsel is van toepassing op bouwwerken waarvoor een vergunning vereist is. Aangezien schilders meestal geen vergunning nodig hebben, zal ik me in dit artikel richten op het private stelsel.

HET PRIVATE STELSEL VAN DE WKB: WIJZIGING VAN DE REGELS VOOR AANNEMING VAN WERK Het private stelsel versterkt de positie van opdrachtgevers. Daartoe past de Wkb op vijf aspecten de wettelijke regeling voor aanneming van werk in het Burgerlijk Wetboek (BW) aan. Hier zijn de drie belangrijkste wijzigingen die van toepassing zijn op schilders:

  1. Strengere waarschuwingsplicht Als deskundige ben je verplicht om te voorkomen dat je opdrachtgever fouten maakt, zodat jij hoogwaardig werk kunt leveren.

Volgens de huidige regels dien je je opdrachtgever voldoende duidelijk en expliciet te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht, evenals voor gebreken en ongeschikte materialen die door de opdrachtgever zijn verstrekt en waarvan je op de hoogte was of redelijkerwijs had moeten zijn.

De Wkb scherpt de waarschuwingsplicht aan met twee extra vereisten:

  • De waarschuwing moet schriftelijk en ondubbelzinnig plaatsvinden.
  • Je dient te wijzen op de mogelijke gevolgen voor de deugdelijke uitvoering van de overeenkomst.

Bijvoorbeeld, als je beginnende houtrot constateert, dien je je opdrachtgever duidelijk en begrijpelijk te waarschuwen via e-mail, SMS, WhatsApp of een brief, waarin je aangeeft dat je beginnende houtrot hebt waargenomen. Tevens dien je te vermelden dat als je doorgaat met schilderen zonder de houtrot te herstellen, je geen hoogwaardig werk kunt leveren. Als je dit naliet en uiteindelijk slecht werk aflevert, ben je aansprakelijk voor de gevolgen.

  1. Opleverdossier: Volgens de Wkb dien je bij oplevering aan je opdrachtgever een opleverdossier te verstrekken. Dit dossier moet in ieder geval tekeningen, berekeningen, een beschrijving van de gebruikte materialen en de functies van het bouwwerk bevatten. Het is mogelijk om in de offerte of overeenkomst af te spreken dat je geen opleverdossier verstrekt, of dat het opleverdossier een andere inhoud heeft.
  2. Aansprakelijkheid voor gebreken na oplevering: Momenteel ben je als schilder niet aansprakelijk voor gebreken die de opdrachtgever bij oplevering had kunnen ontdekken. De bewijslast hiervan ligt bij de opdrachtgever. Met de Wkb verandert dit. Je wordt aansprakelijk gesteld voor gebreken die bij oplevering niet zijn ontdekt, tenzij deze niet aan jou kunnen worden toegeschreven. Je dient aan te tonen dat het gebrek bij de oplevering nog niet aanwezig was.

Onze uitgebreide tips ter voorbereiding op de komst van de nieuwe wet zijn als volgt:

  1. Waarschuw voor mogelijke risico’s en gebreken schriftelijk en ondubbelzinnig: Volgens de aanscherping van de waarschuwingsplicht onder de nieuwe wet is het essentieel om eventuele risico’s en gebreken aan je opdrachtgever te communiceren via e-mail, WhatsApp of andere schriftelijke middelen. Zorg ervoor dat je deze waarschuwingen bewaart en een goed archiveringssysteem hebt, zodat je altijd bewijs hebt van de communicatie met je opdrachtgever.
  2. Verduidelijk je positie in offertes: Neem expliciet in je offertes op of je wel of geen opleverdossier zult verstrekken, of specificeer wat je wel wilt overleggen bij de oplevering. Houd er rekening mee dat het opleverdossier onder de nieuwe wet vereist is, tenzij anders overeengekomen. Als je besluit geen opleverdossier te verstrekken, moet je ervoor zorgen dat dit duidelijk wordt vermeld in de offerte en dat beide partijen hiermee akkoord gaan. Als je wel een opleverdossier wilt overleggen, zorg er dan voor dat dit dossier actueel is en voldoet aan de vereisten van de wet. Overhandig het dossier bij de oplevering aan je opdrachtgever.
  3. Maak foto’s van het schilderwerk en mogelijke risicogebieden: Om jezelf te beschermen en als bewijsmateriaal te dienen, is het raadzaam om foto’s te maken van het schilderwerk en eventuele risicogebieden, zowel bij aanvang als bij oplevering. Zelfs als bepaalde zaken overduidelijk lijken, kunnen foto’s helpen bij het aantonen van de staat van het werk en eventuele gebreken of schade die zich kunnen voordoen tijdens het bouwproces.
  4. Gebruik het opleverformulier en laat het tekenen voor akkoord:Eigenhuis Schilderplan heeft een specifiek opleverformulier dat voldoet aan de eisen van de nieuwe wet. Maak gebruik van dit formulier bij de oplevering van het werk en zorg ervoor dat zowel jij als je opdrachtgever het formulier ondertekenen om aan te geven dat het werk is geaccepteerd en voldoet aan de vereisten. Dit formulier kan dienen als extra bewijsmateriaal in geval van eventuele geschillen of aansprakelijkheidskwesties.

Het is belangrijk om deze tips te volgen om ervoor te zorgen dat je voldoet aan de nieuwe wetgeving en om jezelf te beschermen tegen mogelijke aansprakelijkheid en geschillen. Het naleven van de wet en het zorgvuldig documenteren van communicatie en werkzaamheden kunnen bijdragen aan een soepel verloop van je projecten en een positieve relatie met je opdrachtgevers.

Schilder nieuwegein

  Schilderwerknieuwegein.nl Zorgeloos verzekerd van jarenlang goed schilderwerk in Nieuwegein en omstreken   Hoe werkt het abonnement?​ Het abonnement van Schilderwerk Nieuwegein start met een

Lees verder »